کار گروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکتها در معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری پس از بررسی و بازدید چند ماهه از شرکت ماداکتو و بازدید از کارخانه و صحبت با تیم R&D و کارشناسان شرکت ماداکتو شرکت سامانه هوشمند ماداکتو را به عنوان شرکت دانش بنیان و از نوع تولیدی معرفی نموده و گواهی فوق را در سایت معاونت علمی و فن آوری ریاست جمهوری قرار دارند.